Sowix

Wydatek energetyczny

Wy­da­tek ener­ge­tycz­ny to ilość ener­gii ciepl­nej pro­du­ko­wa­nej przez or­ga­nizm pod­czas wy­ko­ny­wa­nia czyn­no­ści ro­bo­czej. Służy on do szacowania stopnia ciężkości wysiłku fizycznego z uwagi na ilość straconej energii potrzebnej do wykonywania danej czynności przez określony czas.


W jakim celu wykonuje się pomiary wydatku energetycznego?

 

 

  • ure­gu­lo­wa­nie wy­da­wa­nia pra­cow­ni­kom po­sił­ków i na­po­jów pro­fi­lak­tycz­nych


  • za­kwa­li­fi­ko­wa­nie sta­no­wisk pra­cy do wcze­śniej­szych eme­ry­tur


  • otrzy­ma­nie do­fi­nan­so­wa­nia z ZUS na po­pra­wę bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy

999pexels-cleyder-duque-3637834.jpgZa pomocą miernika MWE-1 dokonujemy pomiaru wentylacji minutowej płuc, podczas wykonywania wysiłku. W tym celu zakładamy na twarz pracownika dokładnie dopasowaną półmaskę, z wmontowanym przepływomierzem turbinowym, połączonym z miernikiem. Zapraszamy Państwa do nawiązania współpracy.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem