Wysoka jakość usług, terminowość,

rzetelność i pełna dyskrecja.

Sprawdź nas
Dane kontaktowe

SOWIX

mgr inż. Marek Kołodziej

Agencja Usług BHP I P.POŻ.

Laboratorium Ochrony

Środowiska Pracy

ul. Żeromskiego 4a

21-400 Łuków

telefon/fax:

(25) 798 79 30

telefon kom.:

508 001 001
501 062 025

e-mail: info@sowix.pl

Pobierz pliki » z pełną ofertą naszych usług
Odwiedzin: 194004

Badania środowiska pracy

Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 1024)
certyfikat Nr AB 1024 (format PDF, 340kB)

zakres akredytacji (format PDF, 330kB)

Istnieje możliwość negocjacji ceny i uzyskania upustu w zależności od ilości badanych stanowisk, podpisania umów długoterminowych

Prowadzimy badania i pomiary na stanowiskach pracy w następującym zakresie:

 • hałas,
 • drgania mechaniczne (wibracja) o działaniu ogólnym i miejscowym,
 • mikroklimat: zimny, umiarkowany, gorący,
 • natężenie i równomierność oświetlenia,
 • wydatek energetyczny,
 • wentylacja (pomiar skuteczności wentylacji, pomiar krotności wymiany powietrza),
 • elektryczność (pomiar oporności, pomiar skuteczności zerowania),
 • zapylenie (pył drewna, pyły spawalnicze, pył całkowity, pył respirabilny), z oznaczaniem wolnej krystalicznej krzemionki w pyle,
 • stężenie substancji szkodliwych, toksycznych: amoniak, formaldehyd,
 • związki wydzielające się m.in. podczas spawania (tlenki żelaza, mangan i jego związki, tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu),
 • rozpuszczalniki organiczne m.in. podczas malowania, lakierowania i innych prac (aceton, 2-butanon, cykloheksanon, etanol, 2‑propanol, 1-butanol, izobutanol, 2-etoksyetanol, 2-butoksyetanol, octan etylu, octan butylu, pentan, heksan, benzen, toluen, o-ksylen, m-ksylen, p‑ksylen, 1,2,3‑trimetylobenzen, 1,2,4‑trimetylobenzen, 1,2,5‑trimetylobenzen, etylobenzen, styren, tertrachloroeten).

Polityka poufności

Wszystkie informacje uzyskane w trakcie świadczenia usługi na rzecz Klienta są chronione. Klient ma gwarancję, iż informacje te nie zostaną nikomu ujawnione bez pisemnego polecenia ze strony Klienta. W celu ochrony poufnych informacji i praw własności Klienta, cały personel Laboratorium składa udokumentowane deklaracje (umowa o poufności oraz umowa o zakazie konkurencji), dotyczące zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie badań oraz zgłaszania ewentualnych powiązań ze stronami zainteresowanymi wynikami badań, które to powiązania mogłyby mieć wpływ na rzetelność działań.

Polityka bezstronności

Bez względu na znaczenie i wielkość naszego Klienta, oraz jego pochodzenie, każde badanie zostanie wykonane w sposób bezstronny. Zapewnia nam to system zapisów oraz pełna transparentność względem naszych Klientów. Identyfikujemy wszystkie zagrożenia bezstronności wynikające z familiarności, z własnych interesów, z działalności innych obszarów usług świadczonych przez firmę Sowix rzeczywistych lub postrzeganych konfliktów interesów. Minimalizujemy lub eliminujemy te zagrożenia i podejmujemy wszelkie działania w reakcji na występujące zagrożenia bezstronności. Pracownicy oraz kadra zarządzająca uczestnicząca w procesie realizacji zamówienia zobowiązani są do bezstronnego działania wobec Klientów oraz nieulegania naciskom handlowym oraz finansowym. Ponadto zobowiązani są do ujawnienia każdej znanej im sytuacji, która może prowadzić do konfliktu interesów w obszarze świadczonych usług przez firmę Sowix. W przypadku gdy konflikt interesów może stanowić zagrożenie dla bezstronności, nie podejmujemy się wykonania zlecenia badań.